2016-2017 Akademik Yılı ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Seçim Süreci

2016-2017 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 16 Şubat-01 Mart 2016 tarihleri arasında AKSİS üzerinden online olarak yapılacaktır.

*** Süre 03 Mart 2016’ya kadar uzatılmıştır.

YABANCI DİL SINAVI: 5 Mart 2016 Cumartesi günü Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacaktır.

UYARI: YDS, TOEFL, IELTS gibi dil sınavları kabul edilmemektedir. Her öğrencinin Üniversitemizin yapacağı dil sınavına girmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • İÜ’de Örgün Öğretim ( 1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. Sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.
 • Hazırlık öğrencileri başvuramaz.
 • Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz.
 • Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan öğrenciler başvuramaz.
 • Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.
 • Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru yapabilirler.
 • Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 • Not ortalaması Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2.50/4.00’ten az olması durumunda sistem öğrencinin başvurusunu almayacaktır.
 • Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/ AKTS kredi yükü bulunmalıdır.
 • Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (Öğrenci, 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)
 • Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.
 • Hibeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem için hibelendirilebileceklerdir. Öğrenci dilerse 2. Dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir.Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 2 ay için hibelendirileceklerdir. Öğrenci dilerse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam ettirebilir.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30/09/2017 olmak durumundadır)
 • Erasmus+ genel kontenjanı ( Hibeli + Hibesiz), anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır.
 • Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.)

Aynı Öğrenim Seviyesine Örnek: İşletme Fakültesinden 2. Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilir.

Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek: Lisans Döneminde LLP/Erasmus+ faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplamda 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

 • Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru sırasında ekranlarına gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur. Bu durumun aksi tarafımızca tespit edildiği taktirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Staj Hareketliliğine birimlerinden başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci tarafından bulunmalıdır.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden başvuru yapabilirler.
 • Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri Anabilim Dalı anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 55 dir.
 • Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının %50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.
 • Yerleştirme işlemi nihai Erasmus+ Puanı temel alınarak birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.
 • Daha önce Erasmus (Staj ve/ya Öğrenim) programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır. İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
 • Başvuru sırasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır, sınava girilecek yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme sırasında tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 • Bir önceki yıl seçilerek hibe / kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

erasmus1

 

02 Şubat 2016 tarihli İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu ERASMUS Program Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan duyurunun aslı için tıklayınız.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved