Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü

ATE

2017-2018 Öğretim Yılı İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarında Yabancı Uyruklu Öğrenciler için kontenjan açılacaktır.

2016-2017 Öğretim Yılı yabancı uyruklu öğrenciler için açılan kontenjanlardan faydalananlar İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü ayrıcalığı ile eğitim-öğretimlerine başladılar. 2017-2018 Öğretim Yılı için de benzer kontenjanların açılması hedeflenmektedir. Başvuru tarihleri, kontenjanlar ve ilgili detaylar ileriki tarihlerde duyurulacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesini dikkate almalıdır. Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü aşağıdaki şekildedir:

MADDE 12 – (1) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.

b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde en az 75 ve yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir.

ç) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara başvurularda, programa YDS veya eşdeğeri sınavdan 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

d) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte, lisans not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si toplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte, lisans not ortalamasının %25’i, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %50’si toplanır; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının %50’si değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar aldıkları notlara göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved