Adli Belge İnceleme

Resim 104

Adli Belge İnceleme Birimi; mahkemeler ve savcılıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından usulüne uygun olarak mühürlü zarf içerisinde adli dosyası ile gönderilen belgelerde, kimliklendirme amaçlı el yazısı ve imza analizleri ile belge üzerinde oluşturulmuş tahrifat, eklenti, silinti gibi sahtecilik bulguları açısından adli grafolojik incelemeler yaparak Yargıtay kararları doğrultusunda gerekçeli, denetime açık, görsel veri içeren, bilimsel ve nesnel kriterlerle, kanıta dayalı olarak oluşturulmuş adli rapor düzenlemesini gerçekleştirir.

Stereo mikroskop ve VSC spektral analiz cihazı donanımlı laboratuvarı bulunan Belge İnceleme Birimi’nde analizler,  belge inceleme uzmanı üç öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir. Birim bünyesinde iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Raporlama süresi,  eksik belge bulunmaması durumunda, maksimum 30 gündür.

Adli Belge İnceleme Birimine gönderilen dosyalarda aşağıdaki hususların temin edildiğinin kontrol edilmesi analiz sürecini kısaltacak tekrar tekrar müzekkere yazılmasına gerek kalmadan talep doğrultusunda rapor tanzim edilmesini sağlayacaktır.

1- İnceleme konusu belgenin ne olduğunun adli mercii tarafından yazılan istem yazısında açıkça belirtilmesi,

2- Sorulan husus/ların açıkça belirtilmesi,

3- El yazısı ve imza incelenmesinde kim ve/veya kimler açısından inceleme talep edildiğinin belirtilmesi,

4- Yeterli sayıda ve karşılaştırmaya uygun olan mukayese örneklerinin gönderilmesi (örneğin, bir el yazısı incelenecek ise inceleme konusu metin içerisindeki harfler küçük ise küçük, büyük ise büyük, el yazısı tarzında ise el yazısı tarzında nasıl yazılmış ise mukayese yazıların ük harflerle yazılmış örneğinde ,

5- Samimi mukayese örneklerinin (Özellikle inceleme konusu belgenin tanzim tarihinden önce, farklı amaçlarla atılmış/yazılmış mukayese imza ve yazılarının gönderilmesi uygun olacaktır. Bu amaçla sandık seçmen listeleri, askerlik şubesi, nikah dairesi, bankalar, tapu dairesi, muhtarlık, resmi sınav kağıtları, mektup, hatıra defteri vb. belgeler temin edilmelidir),

6- İnceleme konusu belgenin doğru belge olduğu kontrol edildikten sonra gönderilmelidir,

7- Dava dosyasının gönderilmesi yararlı olacaktır, eğer dava dosyası tümden gönderilmiyor ise en azından dava dilekçesi ve tarafların iddia ve savunmalarını içerir tutanakların gönderilmesi gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved