İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Öğretim Programları

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

 

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, multi-disipliner yapısının sağladığı avantaj ile çeşitli branşların lisans mezunu öğrencilerine, deneyimli kadrosu eşliğinde yüksek lisans ve doktora eğitimi sunmaktadır. Yüksek lisans programları Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları tarafından verilmektedir. Doktora programları ise, Fen, Sosyal ve Tıp Bilimleri Anabilim Dalları tarafından uygulanmaktadır.

Mezun olduğunuz lisans branşına göre ilgili anabilim dallarına ait yüksek lisans ve doktora programları başvuru koşulları ve program içeriği hakkında detaylı bilgi için lütfen ilgili yükseköğretim programını tıklayınız.

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru tarih ve koşulları ile ilgili duyuruları internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Genel kontenjanlara öğrenci kabulü

MADDE 7

(1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmekte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

(2) Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, temel tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

(3) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(6) Öğrenci kabulünde mülâkat/sanatta yetenek sınavı; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanatdalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanıdır. Mülâkat/sanatta yetenek sınavında adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkat/sanatta yetenek sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülâkat/sanatta yetenek sınavı, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(7) Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına yuvarlanır. (8) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanatdalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 8 –

(1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 40 karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü

MADDE 10 –

(1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır.

(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved