Thesis and Dissertations Published between 1993-1999

ID No Author Year Title Type
31382 Hüdai SAYIN 1993 Suç yeri inceleme sürecinin hukuki ve teknik açıdan değeri Master’s Thesis
420684 Ergin ERGÜL 1993 Uyuşturucu madde alışkanlığının hukuki ve cezai yönleri
Legal and criminal aspects of drug addiction
Master’s Thesis
32617 Sabri CANDAR 1994 Kan lekelerinin muhtelif lekelerle karışması halinde adler reaktifinin hassasiyetinde azalma olup olmadığı hakkında bir araştırma Master’s Thesis
32618 Nur AKPOLAT 1994 Türkiye’ deki zehirlenme olgularının bilgisayar programı çerçevesinde istatistiksel değerlendirilmesi Master’s Thesis
32619 Suzan USANMAZ 1994 İşyeri ortamında formaldehitin çevresel incelenmesi Master’s Thesis
32620 Nuray AKŞU ŞAN 1994 Bazı ilaç ve pestisitlerin enzimatik yıkılanma ile postmortem analizleri Dissertation
33009 Aysel CEYLAN 1994 Süt ağzı (Kolostrum) lekelerine yabancı maddeler karıştırıldığında, bu maddelerin grup tayinini etkileyip etkilemeyeceği hakkında bir araştırma Master’s Thesis
33010 Saniye BALOĞLU 1994 Mekonyum lekelerinin yabancı maddelerle karışması halinde bu maddelerin dastre metodunu etkileyip etkilemedikleri hakkında bir araştırma Master’s Thesis
38055 Mehmet Can AKYOL 1994 Hukukumuzda uyuşturucu madde suçları Master’s Thesis
38056 Yeşim ÖZENGE 1994 Viyana’ da yaşayan ‘ikinci kuşak’ Türk gençleri ve suçluluk Master’s Thesis
38057 Atilla RAHMAN 1994 Cinsel suçlar, özellikle ırza geçme ve ırza tasaddi cürümleri Master’s Thesis
38058 Ramazan APAÇIK 1994 Akıl hastalığının kusur yeteneğine etkisi Master’s Thesis
38059 Hülya OKUMUŞ 1994 Cinsel suç faillerinde kişilik yapısı Master’s Thesis
38060 Serpil GÜNÜÇ 1994 Adli tıp açısından cinsel fonksiyon bozukluklarının araştırılması Master’s Thesis
38048 Tanıl Mehmet BAŞKAN 1994 Adli, tıbbi ve hukuki açıdan çocuk istismarı ve ihmali olgularında velayet hakkına müdahale Master’s Thesis
38038 Beyhan GÜLKAN (COŞKUN) 1994 Eroin bağımlılarının kişilik ve sosyodemografik özellikleri Master’s Thesis
38039 Gülnar HACIOĞLU (HACIHASAN) 1994 Alkol kullanımı kişilik ve zeka üzerine etkisi ve alkoliklerin işledikleri suçlar Master’s Thesis
38040 Şahin İPLİKÇİ 1994 El yazılarının incelenmesinde istatistik yöntemlerinin kullanılması Master’s Thesis
38041 Temel AYDEMİR 1994 Cinsel istismara maruz kalan çocukların adli tıp açısından incelenmesi ve korunması Master’s Thesis
38042 Ümran ÖZKAN 1994 Gıda kontrol laboratuvarlarında kalite kontrolü ve kalite güvencesi Master’s Thesis
38043 Havva DÖKMEN 1994 Arhavi, Borçka ve Hopa’ da polimorfizm Master’s Thesis
38044 Ergin TUNCAY 1994 Kriminal laboratuar akreditasyon başvurularında gözönüne alınması gereken kriterler Master’s Thesis
38045 Mehlika Sevda DAĞLAR 1994 İstanbul çocuk mahkemelerine yansımış cinsel suç olgularının incelenmesi Master’s Thesis
38046 Burhan DEMİR 1994 Yeni doğmuş çocuğun öldürülmesi suçu Master’s Thesis
38047 Salih Zeki YILMAZ 1994 Karayolu trafiğinde taksirle adam öldürme ve müessir fiil suçları Master’s Thesis
38049 Hülya SAVAŞ 1994 Murgul bakır işletmelerinde uzun süredir çalışan kişilerin kanlarındaki bakır seviyeleri ile eritrosit glutatyon redüktaz aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Master’s Thesis
38050 Gönül FİLOĞLU 1994 Fosfoglukomutaz-1 (PGM-1) enziminin izoelektrik odaklama yöntemi ile tiplendirilmesi Master’s Thesis
38051 Osman AKBAŞ 1994 Kriminal laboratuvar kimya bölümü pratik uygulamaları Master’s Thesis
48403 Gülay ÖTER 1994 Çocuk suçluluğunda ailenin fonksiyonu ve farik-mümeyyizlik kavramı Master’s Thesis
44093 Z. Şebnem TOPALOĞLU ERGÜNDÜZ 1995 Irza geçme ve namusa tasaddi suçlarında psiko-sosyal faktörlerin araştırılması Master’s Thesis
44094 Musa KESKİN 1995 Yangın, patlayıcılar ve ateşli silah kalıntıların toplanması ve analizinde temel stratejiler Master’s Thesis
44095 Yasemin F. POLAT (ÇOM) 1995 Spesifik semen Marker’lerinin adli tıpta kullanılması Dissertation
44096 Mustafa KAYGISIZ 1995 Kriminalistikte parmak izi incelemesi Master’s Thesis
44097 Hüseyin AYAR 1995 Ateşli silah ve bıçakların bulundurulması taşınması ve kullanılması suçları Master’s Thesis
44098 Ali Rıza ÜZÜM 1995 Ateşli silah kimliğinin belirtimi Master’s Thesis
44630 Turgay ATAKAN ÖZDEMİR 1995 Olay yeri incelemelerinde ateşli silahların kullanımı sonucunda mermi çekirdeklerinin camlarda meydana getirmiş oldukları deliklerin ve çatlakların boyutlarının incelenerek atış mesafeleri ve yönünün tespit… Master’s Thesis
48399 Gülberk EMİNSOY 1995 Türk populasyonunda ADA ve G6PD sistemlerinin polimorfizmi ve adli bilimlerde uygulama alanları Dissertation
48400 Hüseyin ÇAKAN 1995 Hastane ve hastane dışı otopsi olgularında ‘bronşial mukus ve kalp kanında’ postmortem olarak saptanan gram negatif çomakların sayısı ile morgda kalma sürelerinin karşılaştırılması Master’s Thesis
48401 Niyazi Ege GÜRAL 1995 Bant tetkiki Master’s Thesis
48402 Şirin DÜVENCİ 1995 Suç işlemiş ergenler ile suç işlemiş ergenlerin kişilik yapılarının karşılaştırılması Master’s Thesis
48404 Sevinç SAVAN (HATİPOĞLU) 1995 Kan lekelerinin türev spektrofotometrisi yöntemi ile idantifikasyonu Master’s Thesis
48405 Jale BAFRA 1995 El yazısı incelemelerinde ‘kişisel yazı unsurlarının isteyerek değiştirilmesi’ problemi ve kimlik belirlenmesi Dissertation
48406 Yusuf Solmaz BALO 1995 Suç mağduru ve suç faili olan çocuklar açısından çocuk suçluluğu ve çocuk mahkemeleri Master’s Thesis
71197 Haluk AKTI 1995 Yasak sorgu yöntemleri ve hukuk açısından değerlendirilmesi Master’s Thesis
30139 N. Dilek HASANHANOĞLU 1996 Psikonevroz tanılı kadın hastalarda aile içi örselenme öyküsünün sorgulanması ve adli tıp açısından değerlendirilmesi Master’s Thesis
48198 Emel Hülya ŞİŞMAN YÜKSELOĞLU 1996 HLA-DQA1 lokusunun polimeraz zincir tepkimesine (PCR) dayanan 2 farklı teknik ile tiplenmesinin adli bilimler açısından değerlendirilmesi Master’s Thesis
49211 Erkan YILMAZ 1996 Monoclonal HLA klas-1 doku tipi plaklarının babalık tayinlerinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve diğer konvansiyonel sistemlerle karşılaştırılması Dissertation
49214 Emine IŞIKLAR 1996 Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosyalarla ilgili gıda raporlarının değerlendirilmesi Master’s Thesis
49215 Dündar ÖRSDEMİR 1996 Zina (Tarihçeli, açıklamalı, içtihatlı) Master’s Thesis
49217 Seda AKÇO 1996 Reşit olmayanlar arasında cinsel ilişkinin suç olarak kabulü ve ceza ehliyeti Master’s Thesis
49218 Zeka KAYALI 1996 Hukuka uygunluk sebebi olarak tıbbi müdahaleler Master’s Thesis
49219 Cengiz APAYDIN 1996 Ceza hukuku ve adli tıp açısından kusur yeteneği Master’s Thesis
49220 Ahmet TAŞKIN 1996 Organ ve doku nakillerinde hekimin cezai sorumluluğu Master’s Thesis
49195 Suna İPEK 1996 1990-1995 yılları arasında İstanbul adliyelerine yansıyan ensest olgularının psiko-sosyal açıdan incelenmesi Master’s Thesis
49196 Hayati GÜNER 1996 Adolesan intihar girişimlerinin incelenmesi ile ilgili bir araştırma Master’s Thesis
49197 Hatice KULAK 1996 Kasten adam öldürme suçu faillerinin kişilik yapıları ve sosyodemografik özellikleri Master’s Thesis
49199 Muradiye AYTAÇ 1996 5732 Kişide kan grup ve alt gruplarının polimorfik sıklık hesapları Master’s Thesis
49200 Meltem KÖKDENER (BİLDİRİCİ) 1996 Alfa-1-antitripsinin 3 farklı teknikle tiplendirilmesi ve adli bilimler açısından değerlendirilmesi Master’s Thesis
49201 Özlem ŞAKUL 1996 Toprakta kapiller elektroforez ile anyon analizi ve adli bilimlerde kullanımı Master’s Thesis
49202 Çiğdem DEMİRSOY 1996 Psikoaktif madde kullananlarda suçu etkileyen faktörlerin araştırılması Master’s Thesis
49203 İbrahim Ömer BARLAS 1996 Saç kıllarından kimlik belirtiminde fosfoglukomutaz-1 (PGM-1) enzimi polimorfizminden yararlanma Master’s Thesis
49204 Emine KÜÇÜKATEŞ 1996 Gen bozukluklarına bağlı hipertrofik kardiyomiyopati ve bunun ani ölüm ile ilişkisi Dissertation
49205 Fatma ÖZER (OKURER) 1996 İnsan saç kılında izoelektrik odaklama yöntemi ile Eritrosit Asit Fosfataz (EAP) izoenzimlerinin fenotiplenmesi Master’s Thesis
49206 M. Fatih YAVUZ 1996 Kosta kemiklerinden yaş tayini: Türkiye popülasyonuna uygun bir modifikasyonun geliştirilmesi Dissertation
49207 Salahaddin ÖZENİR 1996 Türkiye’de HbS polimorfizmi ve adli bilimler açısından değerlendirilmesi
HbS polymorphism in Turkey and its evaluation in forensic sciences
Master’s Thesis
49208 Taner ARTAN 1996 Aile içi fiziksel yaşlı istismarı
Intera-familia physical elder abuse
Master’s Thesis
49209 Erkut Güçlü KAHRAMAN 1996 Zina halinde yakalanana karşı işlenen adam öldürme veya müessir fiil suçları Master’s Thesis
49841 Beytullah KARADAYI 1996 Türkiye’de bölegeler arası genetik uzaklığın 20 polimorfik sistem kullanılarak hesaplanması Master’s Thesis
59276 Cengiz CİNNİOĞLU 1997 Çeşitli doku biyolojik sıvı örneklerinden DNA’nın izolasyonu ve kapiller jel elektroforezinde STR HUM THO1 PCR ürününün ayrımı Master’s Thesis
59272 Sevgi YILMAZ 1997 HLA DQA1’in PCR ürünlerinin kapiller elektroforez ile ayrımı Master’s Thesis
59274 Karabay ALPASLAN 1997 Evlilikte ırza geçme Master’s Thesis
59275 İsmail Hakkı ŞENTÜRK 1997 Eczacının hukuki açıdan sorumluluğu Master’s Thesis
59277 Mustafa ALBAYRAK 1997 Trafik kazalarında kusur ve kusurun tesbiti Master’s Thesis
59278 Mustafa ÇOĞGÜN 1997 Ekrandaki şiddet görüntülerinin çocuk üzerindeki kötü etkileri Master’s Thesis
59288 Füsun ARAL 1997 Suçta etken olabilecek kişilik boyutlarının incelenmesi Dissertation
59289 Nebahat YAKIŞIKLI 1997 11-15 yaş grubundaki suç işlemiş çocukların sosyo kültürel özelliklerinin araştırılması Master’s Thesis
59290 Zeynep Belma GÖLGE 1997 Irza geçme kavramına karşı ilgili meslek gruplarının yaklaşımları ve düşünceleri Master’s Thesis
59291 İsmail ÇAKIR 1997 Pompalı av tüfeği ile yapılan atışlarda saçmaların dağılımına göre atış mesafesinin tayini Master’s Thesis
59292 Ayşegül CAYMAZ 1997 Model yangınlarda yangın hızlandırıcılarının saptanması ve bunların is oluşumundaki etkileri Dissertation
59293 Figen ÇAKAR 1997 Trafik kazalarında kusur oranı tesbitinde bilirkişi kararlarını etkileyen ve ikinci kez bilirkişiye gönderilmesinde etken olan faktörlerin istatistik analizi Master’s Thesis
59294 Nuran ACUR 1997 Alkol alma seviyeleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin istatistik analizi Master’s Thesis
71072 Mira Rana GÖKDOĞAN 1997 Adli tıp ve hemşirelik eğitimi Master’s Thesis
71073 Satı KOLUAÇIK 1997 Parafine gömülü doku örneklerinde HUMTHO1 lokusunun araştırılması Master’s Thesis
71074 Saba ŞEKER 1997 Kan lekelerinin idantifikasyon ve diferansasyonunda kullanılan yöntemlerin irdelenmesi Master’s Thesis
71075 Gülsüm SIRMA 1997 İntihar girişimi sonucu acil servise başvuranlar üzerinde prospektif bir inceleme Master’s Thesis
71076 Aynur GİRİŞ ATALAY 1997 Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu madde suçları Master’s Thesis
71272 Nazmiye ALAGÖZ 1998 Kasten adam öldürme suçuna yönelmiş ergenler ile suça yönelmemiş ergenlerin benlik saygılarının karşılaştırılması Master’s Thesis
71273 A. Gülay ERMAN 1998 Psikojenik erektil disfonksiyonların boşanmalara olan etkisinin adli tıbbi-psikososyal yönlerden incelenmesi Master’s Thesis
71274 Belgin DURGUN 1998 Hemşirelikte cinsel taciz Master’s Thesis
71275 Güliz KOLBURAN 1998 Eş öldürme olgularında sosyal kültürel ve psikolojik faktörler Dissertation
71276 Nurhas SAFRAN 1998 Irza geçme mağdurlarına toplumun bakış açısı Master’s Thesis
71277 Emsal SARICA 1998 Ninhidrin ve DFO reaktifleri ile gizli parmak izlerinin görünürleştirilmesi Master’s Thesis
71278 Hatice SÜER 1998 Şiddet içeren ve içermeyen suç davranışı gösteren antisosyal kişilik bozukluğu olgularının, kişilik özellikleri ve geçmiş yaşam deneyimleri açısından karşılaştırılması Master’s Thesis
71279 Dilvin Berrak GÜNEY 1998 Kriminal alanda bulunan eser miktardaki delillerden DNA çekitlemesinde üç ayrı yöntemin karşılaştırılması Master’s Thesis
71280 Neylan ZİYALAR 1998 Çocukların cinsel istismardan korunması -Bir eğitim modeli önerisi- Dissertation
71281 Abdullah AKSU 1998 Polislik mesleğinin depresyona yatkınlığı açısından incelenmesi Master’s Thesis
71282 Nesrin BARUTÇU 1998 Cinsel saldırı mağdurlarının karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi Master’s Thesis
71285 Mehmet Şerif CANSEVER 1998 Opiyatlara bağımlı kişilerin tedavisinde kullanılan metadon ve metabolitlerin kapiler elektroforez tekniği ile saptanması Master’s Thesis
71286 Mehmet KARATAŞ 1998 Organ ve doku naklinin hukuki ve cezai yönden değerlendirilmesi Master’s Thesis
71287 Bestami ÇOLAK 1998 Sentetik uyarıcılardan metamfetamin ve Metilendioksimetamfetamin’in vistar tipi sıçan idrarında kapiler elektroforez ve gaz kromotografisi/kütle spektrometresi ile tayini Master’s Thesis
71288 Orkun ERUYGUN 1998 Süper iletken ileri teknoloji aygıtlarının Adli Tıp’ta kullanımı Master’s Thesis
71289 Nilgün ERTUĞRUL 1998 Gıda katkı maddeleri yönetmeliğiyle gıdalara katılabilen bazı katkı maddelerinin üst limitleri ile ilgili sağlık sorunları Master’s Thesis
71290 Selami DURAK 1998 Bant kayıtlarının ispat gücü Master’s Thesis
71260 Kibriye ÜSTÜN ÇAKIR 1998 Taşıt tekniği yönünden seyir güvenliği Master’s Thesis
71300 Alper SEVER 1998 Uluslararası belgeler ışığında küçüklerle ilgili ceza ve güvenlik önlemleri Master’s Thesis
71301 Rasim İsa BİLGEN 1998 Uyuşturucu maddelerin arzı ile mücadele Master’s Thesis
71302 Ramazan ALTUNBEY 1998 Kastı aşan adam öldürme suçları Master’s Thesis
71303 Kemalettin EREL 1998 Ceza hukuku ve adli bilimler açısından haksız tahrik Master’s Thesis
71304 İsmail AKSOY 1998 Uyuşturucu maddeler konusunda organize suç Master’s Thesis
71261 Arif BİNGÖL 1998 Dondurulmuş gıdaların mikrobiyolojik yönden incelenmesi Master’s Thesis
71262 Demet TANRIVERDİ 1998 Ceza yargılamasında bilirkişilik ve ağır ceza mahkemelerinde adli tıp raporlarının etkisi Master’s Thesis
71263 Mehmet ÇETİN 1998 İmzalarda zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler Master’s Thesis
71264 Ayşe ÇAKICI 1998 Formülasyon kalite kontrolünde kapiller elektroforez Master’s Thesis
71265 H. Bülent ÇETİN 1998 Organik fosfatlı pestisitlerin postmortem materyallerden identifikasyonu Dissertation
71266 A. Serkan HÜNER 1998 Kılda radix ve Corpus’tan, aynı zamanda kepekten DNA eldesi ve bunun adli idantifikasyonda kullanımı Master’s Thesis
71267 A. Gökmen AKÇAL 1998 Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığı kavram ve boyutları Master’s Thesis
71268 Ayşen Ufuk SEZGİN 1998 Ensestin ruhsal değerlendirilmesinde uzman tanıklık Dissertation
71269 Günay YILDIZ 1998 Tükrük kalıntılarından dermal swablama yöntemiyle amilaz tayini Master’s Thesis
71270 Ekrem KELEŞ 1998 Tecavüz olaylarında, olay yerinde bulunabilecek lekelerin, hangi vücut sıvısına ait olabileceğinin SDS-PAGE tekniği ile araştırılması ve lekelerin yaş tespitinin yapılması Master’s Thesis
71271 Cengiz BATI 1998 Atış artıklarının toplama ve belirleme yöntemleri Master’s Thesis
90171 Zehra KAYI 1998 Üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik cinsel saldırı mağdur araştırması Master’s Thesis
90172 İbrahim ERGÜN 1998 Müstakil faili belli olmayan adam öldürme suçlarında failin tesbit edilmesi bakımından adli tıp incelemelerinin yeri ve önemi Master’s Thesis
90173 Ş. Sibel ELİBOL 1998 11-15 yaş grubundaki mala yönelik suç işlemiş çocukların sosyodemografik özellikleri Master’s Thesis
90174 Funda ENGİN AKCAN 1998 İstanbulda suç zanlısı kadınlarda kişilik özelliklerinin saptanması; bunların göç ve suç özellikleriyle ilişkilendirilmesi Master’s Thesis
90175 Uğur Yaşar GÜNGÖR 1998 Hukuka aykırı delillerin geçerliliği (Ceza yargılaması hukukunda) Master’s Thesis
90177 Halil İbrahim Türkyılmaz 1998 İşkence ve Adli Tıp’ta tespiti sorunu Master’s Thesis
90178 Yüksel ÇAKIR 1998 Türk Ceza Hukuku’nda kasten müessir fiillerin adli tıbbi yönden incelenmesi Master’s Thesis
90179 Binnur NİŞANCI (BALCI) 1998 Psikoaktif madde almış kişilerin otopsi olgularında kimyasal bulgular Master’s Thesis
79757 Önder KARAVAİZOĞLU 1999 Hukuki ve adli tıbbi açıdan ailenin terki fiili Master’s Thesis
79758 Elife Selma SÖZEN 1999 Ceza Muhakemesi Hukukunda ve adli tıpta delil kavramı, hukuka aykırı deliller ve sonuçları Master’s Thesis
79759 Kenan KOÇER 1999 Ağırlaşmış müessir fiil ile ilgili Adli Tıp Kurumu’nda uygulanan kıstaslar üzerinde bir inceleme Master’s Thesis
79786 Bedri KESMEZ 1999 Adli tıp açısından ceza yargılamasında bilirkişilik Master’s Thesis
79787 Nejat AKALIN 1999 Suça itilmiş çocukların adli tıp açısından incelenmesi ve cazaevinde bulunan suça itilmiş çocukların deskriptif olarak incelenmesi Master’s Thesis
79788 Alper ENGELER 1999 Antisosyal kişilik bozukluğuna eğilimli ergenlerin psikopatoloji ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi Master’s Thesis
79789 Necattin GÜNDÜZ 1999 Yangın sonrası enkazın adli delil olarak değerlendirilebilirliği ve sabotaj olasılığının araştırılması Master’s Thesis
79790 Faruk ÖĞÜNÇ 1999 Şiddet suçu işlemiş akıl hastalarının sosyo-demografik karakteristikleri ve psikiyatrik tanıları Master’s Thesis
79791 Mehtap ALTUĞ 1999 Adli bilimlerde HLA DQA1 dizin analizi Dissertation
90156 Nevin AKÇAL 1999 Pasaport sahteciliği Master’s Thesis
90181 Muzaffer ŞAHİN 1999 Lisedeki öğrencilerin başarı beklenti, ekonomik düzey ve çevrelerine göre psikoaktif maddeleri kullanım yönünden karşılaştırılması Dissertation
90182 Şükrü GÖKOĞLU 1999 Ceza yargılamasında bilgi toplama işlemleri Master’s Thesis
90183 Hakan DEDE 1999 Türk Ceza Hukuku ve adli tıp bilimleri açısından intihar Master’s Thesis
90157 Feryal KARAMAN 1999 Diş izlerinin incelenmesiyle identifikasyon Dissertation
90184 Şehri ŞENGÜN 1999 Tekstil azo boyar maddelerinin parçalanma ürünleri olan kanserojenik aminlerin GC/MS ile belirlenmesi Master’s Thesis
90185 Kadir KURU 1999 Resmi evrakta sahtekarlık suçları Master’s Thesis
90186 Yıldız ÇAKIR 1999 Türkiye’de 11-15 yaş arasında işlenen suçlar bu suçların adli tıp açısından değerlendirilmesi Master’s Thesis
90158 Dilaver NİŞANCI 1999 Trafik kazalarında bilirkişilik ve hukuksal koruma sigortası Master’s Thesis
90187 Necla UĞURLU HAKİM 1999 Homoseksüelliğin; psikolojik, sosyal ve hukuksal yönü Master’s Thesis
90188 Alp ÇAKMUT 1999 Trafik kazalarında cezai sorumluluk Master’s Thesis
90159 Musa GÜLNAR 1999 Düzce Ağır Ceza Mahkemesine 1990 yılından itibaren intikal eden kasten adam öldürme suçlarına ilişkin dosyaların istatistiksel incelenmesi Master’s Thesis
90160 Gülsüm ERTEKİN 1999 Madde kullanımının cinsel siddet ile ilişkisi Master’s Thesis
90189 Hakan KAYNAK 1999 Banknot sahteciliği Master’s Thesis
90161 Yusuf YÜKSEKTEPE 1999 Adli vakalarda jeolojik kanıtların değerlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlar Master’s Thesis
90162 Turgay DOĞUDAN 1999 Adli amaçlı incelemelerde manyetik materyallerde kurgu aranması Master’s Thesis
90163 H. Cihangir TUGSAVUL 1999 Kimya sanayinde iş güvenliği problemlerine adli tıbbi yaklaşımlar Master’s Thesis
90164 Hüseyin AFŞİN 1999 İskelet kalıntılarında dişlerden yaş tayininde dentin transparasyonu görüntü analizi yöntemi Dissertation
90165 Kasım DİKENCİK 1999 Afyon alkaloidlerinin yüksek performanslı likit kromatografi ve gaz kromatografi/ kütle spektrofotometrisi ile ayrımı Master’s Thesis
90166 Hatice Deniz ÖZDEMİR 1999 Tutuklu ve hükümlülerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesi Master’s Thesis
90167 İsmihan AKKUŞ 1999 Irza tecavüz iddialarının doğruluğunun değerlendirilmesi Master’s Thesis
90168 Leyla ÇAKICI GERÇEK 1999 Akıl hastalığı nedeni ile boşanma üzerine bir araştırma Master’s Thesis
90169 Hafize ÖZÇEŞMECİ ÜNAL 1999 Ailesi göç etmiş tutuklu çocukların uyumsal davranış özelliklerinin incelenmesi Master’s Thesis
90170 Mert VAN 1999 Suçu önlemeye yönelik Türkiye’ye uygun bir eğitim stratejisi (Uyuşturucu suçlar açısından) Dissertation
90152 Gönül FİLOĞLU 1999 7 tetramik STR lokusunun kriminal identifikasyonundaki önemi Dissertation
90153 Selma GÜNGÖR 1999 Sağlık sektöründe cinsel taciz mağdur araştırması Master’s Thesis
90154 Rüştü KİRMAN 1999 Türk toplumuna özgü fasiyal yumuşak doku kalıntıları Dissertation
90155 Murat GÜLVER 1999 Parmak izi klasifikasyonu, karşılaştırılması ve AFİS (Automated Fingerprint Idendification Systems) yazılımlarının değerlendirilmesi Master’s Thesis

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved