Thesis and Dissertations Published between 2010-2017

ID No Author Year Title Type
272117 Sevnur İçtenlik 2010 Ajite depresyonlu hastalarda elementlerin araştırılması
The research of elements in agitated depression patients
Master’s Thesis
247757 Didem SÖZEN ŞAHİNER 2010 Uyuşturucu madde kullanmak suçu ile denetimli serbestlik tedbiri alan bireylerin sosyodemografik özelliklerinin ve rorschach kişilik testi yanıtlarının taranması
Determining socio-demographic variables and personality traits among substance abused probationers
Dissertation
247761 Gülden Elçim ÜNER ALTUNTAŞ 2010 İstanbul Fatih adliyesi 1. aile mahkemesi’nde 2005-2007 yılları arasında verilen velayet kararlarında yer alan uzman raporlarının değerlendirmesi
The assesment of the expert reports given to the custody cases decided between the years 2005-2007 in the 1st family court of İstanbul Fatih courthouseDetermining socio-demographic variables and personality traits among substance abused probationers
Master’s Thesis
247760 Ayşen KAYSER 2010 Vücut dövmelerinin adli bilimler açısından değerlendirilmesi
Appraisal of body tattoos in forensic sciences
Master’s Thesis
247762 Gökçen Esra BADUROĞLU 2010 Hakim ve cumhuriyet savcılarında psikosomatik hastalıklar ve tükenmişlik sendromu
Psychosomatic disorders and burnout syndrome among judges and public prosecutor
Master’s Thesis
247753 Ezgi CANKURT 2010 Mağduru birey olan bazı suçlarda gizli kalmış mağduriyet oranlarının saptanması
The determination of victimization that have remained hidden in the some of crimes whose victims are people
Master’s Thesis
247764 Mustafa ÇİÇEK 2010 Kısa süreli hapis cezalarına seçenek olarak sunulan yaptırımların değerlendirilmesi
Optional sanctions for short-term freedom restricting punishments
Yüksek Lisans
247755 Reyhan TURAN 2010 Madde kullanımı nedeniyle denetimli serbestlik ve tedavi tedbirine hükmolan kişilerin tedaviyi başarıyla tamamlamalarını öngören etkenlerin irdelenmesi
Analysis of factors predicting success in the treatment of drug offenders on probation
Doktora
247754 Şeyda Şebnem ÖZCAN 2010 Arkeolojik toplumlarda akrabalık ilişkileri: Bir moleküler antropolojik yaklaşım
Determination of the genetic relationships in van-yoncatepe archaeological population: A molecular anthropological approach
Doktora
272150 Tunçay Mehmet KARAYEL 2010 Tükenmez kalem mürekkeplerinin karşılaştırmalı spektrometrik ve kromatografik analizi
Comparative spectrometric and chromatographic analysis of ballpoint pen inks
Yüksek Lisans
247758 Muhammad Saqib SHAHZAD 2010 Toprağa dökülmüş kan örneklerinin toprak bileşimine etkisi ve farklı topraklara dökülen kan lekelerinin dna miktarının tayini ve karşılaştırılması
Comparison of forensic soil of different origin for dna yield, genetic analysis and differantiation of elemental composition using ICP-MS
Doktora
247766 Coşkun ÇAKIR 2010 İş ve işçi sağlığı açısından işyeri kirleticileri
Workplace contaminants in terms of workplace and worker health
Yüksek Lisans
272146 Sema ÖZDEMİR 2010 İntihar girişimlerinde bulunan ergen ve yetişkin olgularda psikolojik dinamiklerin incelenmesi
Adolescent and adult suicide in patients initiative found in investigation of the psychological dynamics
Doktora
247765 F. Arzu ALDEMİR 2010 Çocuk suçluluğu profili 2007-2008 yılları Üsküdar bölgesi
Juvenile delinquency profile in Üsküdar district of İstanbul in 2007-2008
Yüksek Lisans
247752 İsmail ATEŞ 2010 Ante-mortem saç örneklerinde bazı uyuşturucuların (Kokain, Opiatlar ve THC) CEDIA yöntemi ile belirlenmesi ve GC/MS ile teyidi
Detection of cocaine, opiates and THC in ante mortem hair samples by using CEDIA method and confirmation by GC/MS
Yüksek Lisans
272148 Zehra Şebnem ERGÜNDÜZ 2010 Çocuk suçluluğunda çocuk istismarı olgularının değerlendirilmesi
The evaluation of child abuse in juvenile deliquency
Doktora
272147 Ender KARADENİZ 2010 2005-2008 yılları arasında Yenipazar Ceza Mahkemelerine intikal eden yaralama suçlarının incelenmesi
To be researched of the crime of wounding referred to criminal courts in Yenipazar between the years 2005-2008
Yüksek Lisans
272135 Okay KUÇÇU 2010 Suça konu olaylarda, alet izlerinin önemi, tespit ve karşılaştırma yöntemleri
The method of determination, comparisons and importance to the tool marks on criminal cases
Yüksek Lisans
272139 Bahtigül DEMİRCAN 2010 Hekimlerin, 5237 sayılı Ceza Yasasında tıp mesleğini ilgilendiren düzenlemeler hakkındaki bilgi düzeyi
Physicians in criminal law numbered 5237 about the level of regulations concerning the medikal profession information
Yüksek Lisans
272138 Nazlı DEMİRTAŞ 2010 İdrardaki ketamin ve metabolitlerinin yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (YPİTK) ve sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS/MS) ile analizi
Determinatiion of ketamine and metabolites in urine by HPTLC and LC-MS/MS
Yüksek Lisans
272121 Emine ŞEVİK SABURLU 2010 Metilfenidat’ın kötüye kullanımında idrar ve tükrükte belirlenmesi
Determination of methylphenidate abuse in urine and salvia
Yüksek Lisans
272134 Fulya ÖZSOY 2010 Dichlorvos, Malathion ve Cypermethrinin karaciğer dokusunda LC-MS-MS ile tayini
The analysis of Dichlorvos, Malathion and Cypermethrin on liver tissue
Yüksek Lisans
272133 Oben SÜDÜTEMİZ 2010 İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine sunulan sosyal inceleme raporlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the social study reports presented to the İstanbul Kartal Aggravated Felony Court for Children and Juvenile Court?s
Yüksek Lisans
272145 Beytullah KARADAYI 2010 Dişlerden erişkin ve erişkin olmayan bireylerden yaş belirlenmesi: Dijital radyolojik teknik uygulamaları
Age estimation from teeth of adults and sub-adults: Application of digital radiologic techniques
Doktora
272149 Mustafa ÇALIŞKAN 2010 Türk kamu ve özel sektöründe özel güvenlik görevlileri ve yetkilerinin incelenmesi
Evaluation on private security staff and their tasks in Turkish private and civil sectors
Yüksek Lisans
272142 Burhan DEMİR 2010 Hukuk ve ceza muhakemesi açısından yazılı belge incelemelerinde bilirkişilik
Expertise in analysis of written documents in terms of civil and criminal procedure
Doktora
272141 Barış AKSAN 2010 Çocuklarda diş sürme zamanlarından yaş tahmini: Yeni bir adli yaklaşım olarak Foti metodunun Türkiye’deki çocuk popülasyonuna uygulanması
Age determination in children based on tooth eruption: As a new forensic approach application of Foti method on Turkey child population
Doktora
272144 Aytaç UÇAN 2010 Pasaport sahteciliği dosyalarının yeni elektronik pasaport tanzim sistemi açısından değerlendirilmesi
Evaluation of passport forgery files for the purpose of new electronic passport regulation system
Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
2010 Yüksek Lisans
107906 Bülent ALBAYRAK 2001 Olay yeri incelemesi ve hüviyet tayini Yüksek Lisans
111488 Tarkan YILDIZ 2001 Türk Ceza Kanunu’nun 451. maddesi ve adli tıp boyutu Yüksek Lisans
111489 Fergan GENÇ 2001 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce sağlık personelinin tıbbi uygulamalardan doğan yasal sorumluluğu çerçevesinde incelenen olguların değerlendirilmesi Doktora
111490 Mustafa Remzi TOPRAK 2001 Türk ceza hukukunda cinsel suçlar ve özellikle ırza tecavüz suçu bakımından mağdur rızası Yüksek Lisans
111422 Burçin ALSANCAK 2001 İntihar girişiminde bulunan 11-16 yaş arası çocuklarda depresyon, anksiyete ve benlik algısı Yüksek Lisans
175541 Ayhan KARA 2001 Organize suç olgularının irdelenmesi antalya ve civarı Yüksek Lisans
107857 Ali Cengiz KARACA 2002 Toprak delillerinin mikroskobik analizler ile farklılandırılması Yüksek Lisans
107883 Halit Nadir GÜL 2002 Hırsızlık suçlarının aydınlatılmasında coğrafi bilgi sistemleri: Bursa ili pilot uygulaması Yüksek Lisans
107893 Ahmet ACAR 2002 İstanbul’da yağma suçu mağdurlarının eşkal değerlendirmesi Yüksek Lisans
107894 Oya TANÇ 2002 İnsan idrar, kan ve saç örneklerinde opiatların immunolojik metod ile taranması ve gaz kromatografisi kütle spektrofotometrisi ile konfirmasyonu Yüksek Lisans
107869 Atilla ÖZTÜRK 2002 Adli tıp uygulamasında hekim hataları ve hekimin sorumluluğu Yüksek Lisans
115073 Alev SEZEN 2002 Kadına yönelik aile içi şiddetin boşanma davalarına yansıması Yüksek Lisans
115074 Şükrü İLCİ 2002 Çocuk suçluluğu ve çocuk yargılamasının adli bilimler açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans
115075 Ömer GÜLMÜŞ 2002 Cinsiyet değişikliği ameliyatlarındaki hukuki sorunlar Yüksek Lisans
115077 İsmail AYTAÇ 2002 Yardımcı üreme tekniklerinin hukuk ve adli tıp açısından incelenmesi Yüksek Lisans
115078 Emin KOÇ 2002 Kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisi Yüksek Lisans
115088 Mustafa BİRCAN 2002 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme etkinlikleri: 183 ölüm olayının analizi Yüksek Lisans
115089 Sinan YILMAZ 2002 Dünyadaki uygulama ve mevzuatımız açısından kiralık rahim ‘Surrogate Motherhood’ Yüksek Lisans
115090 Murat Hasan TABAKOĞLU 2002 Dopamin D2 reseptör geni polimorfizmi ve DRD2 mikrosa telit polimorfizmi ile karşılaştırılması Yüksek Lisans
115091 Selin MÜDERRİSOĞLU 2002 Adolesan döneminde karşılaşılan intihar eğilimlerinde aile-içi duygusal ve fiziksel istismar ile depresyonun etkileri Yüksek Lisans
115092 Mehmet Ali BARIN 2002 Polisin silah kullanma yetkisi ve Yargıtay kararlarına göre zorunluluk sınırının aşılması Yüksek Lisans
115093 Mesut ÖZCAN 2002 Hekimin tıbbi hatalarından kaynaklanan cezai sorumluluğu Yüksek Lisans
115094 Gökçe YILDIRIM 2002 Adli tıp yönünden AİHM kararları ve iç hukukta olay yeri incelemesi ve otopsi Yüksek Lisans
115095 Abdurrahman KAVUN 2002 Sarhoşluk Yüksek Lisans
115071 Ertan ÜNSAL 2002 1995-2000 Yılları arasında Adana ili ve Kozan ilçesi adli yargı çevrelerinde namus saiki ile işlenen kasten adam öldürmek suçları Yüksek Lisans
115072 Süleyman MEMİŞÇİ 2002 Trafikte ağır vasıta sürücülerinin kişisel hata kaynakları Yüksek Lisans
123922 Yener YAVUZ 2003 Uyuşturucu madde suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Yüksek Lisans
132592 Koray YILDIZ 2003 Olay yerinde bulunabilecek biyolojik materyalden, amelogenin DNA lokusunun incelenmesi ile cinsiyet tayini Yüksek Lisans
132593 Gülnaz TATLICI 2003 Ölüm zamanı tayininde postmodern DNA degredasyonu: flow sitometrik analizin önemi Doktora
132594 Mehmet BAHADIR 2003 Paralarda sahtecilik suçları Yüksek Lisans
132595 Hidayet TAHTACI 2003 Türkiye’de biyolojik materyallere ilişkin yasal düzenlemeler Yüksek Lisans
132596 Alpay GÖÇMEN 2003 Adam öldürme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Yüksek Lisans
132600 Mustafa ASLAN 2003 Irza geçme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Yüksek Lisans
132587 Hasan CAN 2003 Törelerin etkisiyle işlenen adam öldürme suçları ve bu suçlarla ilgili Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemelerinin 1990 – 2000 yılları arasında verdikleri kararların incelenmesi Yüksek Lisans
132588 Mukaddes ÖZTÜRK 2003 İstanbul’da dolum sonrası kaynak sularının mikrobiyolojik incelenmesi Doktora
132589 Kemal TANER 2003 Türk ilaç endüstrisinde uluslararası standartlarına uyumluluğun incelenmesi Yüksek Lisans
132590 Aydın TEZCAN 2003 Ateşli silahlarla ilgili suçlar nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Yüksek Lisans
132591 Ayla SAĞ 2003 Cannabis Sativa L.’de menşei tayini amacı ile DNA izolasyonu Yüksek Lisans
138438 Zafer TUNCEROĞLU 2003 İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde polis açısından cinsel saldırı suçlarının soruşturulmasında mevcut uygulamalar ve yeni yaklaşımlar Yüksek Lisans
138439 Murat GÖK 2003 İstanbul’da 1997-2002 yılları arasında polis intiharları Yüksek Lisans
138440 Yasin BEŞER 2003 Bursa ilindeki uyuşturucu madde suçlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
138375 Ramazan Rıza BARUT 2003 İstanbul ilindeki jandarma bölgesinde suçtan mağdur olmuş olan çocukların görünümü Yüksek Lisans
138376 Osman DELEN 2003 İstanbul ili 3(üç) jandarma bölgesindeki çocuk suçluluğunun görünümü Yüksek Lisans
138377 Erkut Güçlü KAHRAMAN 2003 Türkiye’de adli bilimlerin Avrupa hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi Doktora
138378 Oğuz ÜSTÜNEL 2003 Çocuk mahkemesi içinde çocuk kolluğu ve bir uygulama örneği : Bahçeşehir Çocuk Suçlarını Önleme Merkezi Yüksek Lisans
138379 Leyla ÇAKICI GERÇEK 2003 Hukuk ve adli bilimler açısından kan gütme saiki ile işlenen adam öldürme suçu Doktora
138380 Ayşe Elif YAVUZ 2003 Tutuklu yada hükümlü erkek ergenlerde kriminolojik öykü ile madde kullanımı ve aile yapısı arasındaki ilişki Yüksek Lisans
138381 Ülkü ÇINAR 2003 Sağlık Hukuku Doktora
138382 Nazan EMİL ÖĞÜNÇ 2003 Kadın cezaevi popülasyonunda adam öldürme suçu işlemiş kadınların suç motivasyonlarının ve MMPI profillerinin araştırılması Doktora
138587 Gürol CANTÜRK 2003 CO-oksimeterli kan gazları cihazı ile karboksihemoglobin stabilitesinin incelenmesi Doktora
138588 İsmail ÇAKIR 2003 Enerji dağılımlı X-ışını analizörlü taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDS) ile sıkça karşılaşılan katı adli delillerin incelenmesi Doktora
138589 Yasemin BALCI (GÜNAY) 2003 Travma skorunun etkili eylemlerin değerlendirilmesinde kullanımı Doktora
138590 Eyüp ORTATEPE 2003 Polisin hizmetiçi eğitiminde olay yeri incelemesi eğitiminin analizi Yüksek Lisans
138591 Sinem YILDIZ 2003 Erkek homoseksüel ve heteroseksüellerin çocukluk çağı duygusal istismar ve ihmalinin depresyon düzeyi üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
138592 Medine Y. YARAR 2003 Dopamin DRD2 geni polimorfizmi ve eroin bağımlılığı Yüksek Lisans
138593 Özgür SEVİM 2003 Alkoliklerde keton cisimleri ile ketoasidozolan ölümler arasındaki ilişki Yüksek Lisans
138594 Kürşat DURMUŞ 2003 Olay yeri incelemesinde ve örnek alımında delilin devamlılığının sağlanması Yüksek Lisans
138574 Bilal YALÇIN 2003 Çocuk ve suç ilişkileri (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nisan 2001-2002 kayıtları esas alınarak) Yüksek Lisans
138575 Şeyda İŞMAN 2003 Çocukluk çağı istismarı ve ihmalinin çocuk suçluluğuna etkisi Yüksek Lisans
138576 Belkıs BALİ ORUĞ 2003 ABO glikozil transferaz geninin (ABO kan grubu) tiplenmesi ve adli bilimlere uyarlanması Doktora
138577 Emel Hülya YÜKSELOĞLU 2003 Y kromozomu STR polimorfizminin babalık tayini ve adli idantifikasyonunda kullanımı Doktora
138711 Meltem SERGER 2003 Uçucu madde kullanan çocuklarda wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WISC-R) değerlendirme sonuçları Yüksek Lisans
138712 Bülent NAYIR 2003 Ceza yargılamasında mağdur hakları Yüksek Lisans
138713 Erdinç ÖZTÜRK 2003 Travma kökenli dissosiyatif bozukluk vakalarının ailelerinde çocukluk çağı travmalarının sıklığı Doktora
138584 Ümran ÖZKAN 2003 Gıda mevzuatına aykırı olduğu iddia edilen gıdaların cezai takibinde Adli Tıp Kurumu’nun önemi Doktora
138585 Niyazi Ege GÜRAL 2003 Bilgisayar ortamında kurgulanıp manyetik banda kaydedilen ses sinyallerinin adli amaçlı incelenme yöntemi Doktora
138586 Oktay KAYGISIZ 2003 İstanbul’da taksi gaspı olayları ve failleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
138476 Mehlika Sevda DAĞLAR 2004 11-15 yaş arası çocuk suçlularda aile içi şiddet ve davranış problemlerinin suçta tekrar ile ilişkisi Doktora
144490 Serdar ŞİMŞEK 2004 İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemelerinde karara bağlanmış konusu eroin olan uyuşturucu suçları Yüksek Lisans
144491 Itır TARI 2004 İstanbul ilinde yaşayan sokak çocuklarında intihar girişimi davranışları Yüksek Lisans
144492 Alparslan EYÜPOĞLU 2004 İstanbui İli Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı’na herhangi bir suç isnadıyla gelen/getirilen çocukların risk alma davranışı bakımından incelenmeleri Yüksek Lisans
144493 Beyhan CEYLAN 2004 2000-2003 yılları arası İstanbul polis bölgelerinde meydana gelen adam öldürme olaylarının kadın mağdurlarının incelenmesi Yüksek Lisans
144474 Zafer ERCAN 2004 2003 yılında İstanbul liselerinde öğrenim gören 16 yaş grubu öğrencilerin bağımlılık yapan maddelere ilişkin farkındalık düzeyleri Yüksek Lisans
144496 Yüksel SOYSAL 2004 Ateşli silahlarla susturucu kullanımının atış artıklarına etkileri
The Effect of silencers on gunshot residues
Yüksek Lisans
144475 Rabiş KESKİN 2004 Glasgow koma skalasının zehirlenme olgularında kullanımı Yüksek Lisans
144476 Hakan KESGİN 2004 İstanbul Halkalı Jandarma Komando Taktik Alayı 1. Jandarma Komando Taburu’nun son 8 yılda İstanbul ilinde müdahale ettiği toplum olaylarının incelenmesi Yüksek Lisans
144497 Ümit SEMERCİ 2004 Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birliklerde 1998-2002 yılları arasında meydana gelen er/erbaş intiharlarının incelenmesi Yüksek Lisans
144498 Elif BAYKARA 2004 Saçta GC-MS-NCI yöntemi ile diazinon tayini ve çeşitli faktörlerin diazinonun saça adsorpsiyonuna etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
144499 Saadet ÖZGAN 2004 Ergenlik döneminde dinlenilen müzik türü ile kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişki Yüksek Lisans
144500 Nurhas SAFRAN 2004 Hemşirelikte ve ebelikte malpraktis Doktora
144478 Osman DOLU 2004 Kredi Kartları Sahteciliği ve dolandırıcılığı Yüksek Lisans
144479 Mira Rana GÖKDOĞAN 2004 Fotoğraf karşılaştırmaları ile insan yüz morfolojisi Doktora
144480 İbrahim Ömer BARLAS 2004 DNA-STR lokusları ile ouşturulan veri tabanının popgene istatistik programı ile analizi Doktora
144481 Tülin ÇINAR 2004 Adli Tıp Kurumu’na 2001-2003 tarihleri arasında gelen narkotik madde dosyalarındaki nitel ve nicel analizlerin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
163293 Sharon Sibel BOLLE 2005 Salvinorin-A isimli maddenin hayvan davranış modellerinde etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
163320 Barış MUTLU 2005 İnternet üzerinden uyuşturucu uyarıcı ve halüsinojen ticareti Yüksek Lisans
163321 Güven KAVADARLI 2005 Adli mühendislik uygulamaları : Trafik kazalarının rekonstrüksiyonu Yüksek Lisans
163322 Şükriye YILDIZİLİ KARADAYI 2005 Uçucu madde bağımlılarında antemortem ve postmortem örneklerde madde düzeylerinin headspace gaz kromatografisi ile belirlenmesi Yüksek Lisans
163577 Mohammad Ali Shirizadeh GHEZELJEH 2005 Tamamlanmış intihar olgularında D2 dopamin reseptör polimorfizmi Doktora
163316 Erhan ÖZDEN 2005 Travma hastalarında alkol kullanım bozuklukları: Sıklığı ve nedensel ilişkisi Yüksek Lisans
163317 Şeyda Şebnem ÖZCAN 2005 Biyolojik leke ve iskelet kalıntılarının kimliklendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileri Yüksek Lisans
163318 Gavril PETRİDİS 2005 Mitokondriyal genomun HV1 HV2 ileri değişken bölgelerinin adli amaçlı dizinlenmesi Yüksek Lisans
163319 Elif YALÇIN 2005 FISH yöntemi ile insan kaynaklı biyolojik materyallerde cinsiyet tayini Yüksek Lisans
165282 Zeynep Belma GÖLGE 2005 Cinsel saldırıda etkili faktörler ve suçlu profili Doktora
165283 Alper ENGELER 2005 Psikopati ve antisosyal kişilik bozukluğu Doktora
165752 Aslı AKDAŞ 2005 Çocuk istismarı tarama anketi: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması Doktora
203864 Merve İŞKOL FİDAN 2005 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvalarında barınan çocukların WISC-R skorlarının değerlendirilmesi
The assessment of WISC-R scores of the children who live in social services and the protection of children dormitories’ institutions
Yüksek Lisans
203865 Fevzi CEBE 2005 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetiştirme yurtlarında barınan çocukların “Benlik Saygısı”, “Depresyon”, “Kaygı” skorlarının ailesi yanında kalan çocuklarla karşılaştırılması
The “depression”, “anxiety” and “self esteem” scores of the Children Who Live in Social Services and Society for The Protection of Children’s dormitories in comparison to the children who live with their family.
Yüksek Lisans
203866 Selen AYAS BÜTÜN 2005 Suç işlemiş ve şizofreni tanısı almış kişilerin işledikleri suç tipleri,suç işleyiş biçimleri ve kişilik özellikleri
The crime type and the personalities of people who commited the crime with schizophrenia diagnosis
Yüksek Lisans
203790 Deniz YILDIRIM 2005 İlkokul çocuklarının boğazlarında kolonize olan primer bakteriyel etkenlerin sıklığı ve antimikrobiyal direnç paternleri : 2004-2005 yılında yapılan 9 merkezli epidemiyolojik çalışma
Prevalence of potential bacteria in nasopharyngeal carrriage and antimicribial resistant in school children during 2004-2005 year in Istanbul
Yüksek Lisans
203583 İpek KAHYA 2005 İstanbul ili üç büyük devlet hastanesi acil servislerinde muayeneleri yapılan ve adli raporları düzenlenen olgularda adli tıbbi yaklaşım ve kayıt sisteminin irdelenmesi
Analysis of forensic medical approach and registration systems of cases that are evaluated and given forensic reports in the emergency departments of three major public hospitals in istanbul
Yüksek Lisans
203781 Engin EKER 2006 2005 yılında İstanbul ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ergenlerin yeme tutumlarının değerlendirilmesi ve kendine zarar verme ile intihar davranışları bakımından karşılaştırılması
The evaluation of eating behaviour of adolescents studying in middle schools of istanbul during 2005 and comparison of their suicidal behaviour and self-mutilation
Yüksek Lisans
203783 Selma TEPEHAN 2006 Yoğun bakım ve servislerde çalışan sağlık personelinin ötanaziye yaklaşımı
Health staff?s attitude towards euthanasia in icus and other units
Yüksek Lisans
203861 Yusuf Tunç DEMİRCAN 2006 Diş hekimlerinin tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorumlulukları
Legal reponsibilities of the practicing dentists
Doktora
203863 Hüseyin ÇAKAN 2006 Visseral leishmaniasis tanısında karşılaşılan sorunlar
Problems encountered during the diagnosis of visceral leishmaniasis
Doktora
203784 Akif ÖZGÜN 2006 Kırşehir Adliyesinde 2000-2004 yıllarında cep telefonuna karşı, malvarlığına yönelik suçlar bağlamında işlenen suç dosyalarının incelenmesi
Examination of cellphone theft criminal files, within the context of crimes against property, submitted to the kirsehir court of justice from 2000 to 2004.
Yüksek Lisans
203787 Bülent USTA 2006 Küçükçekmece Kadın Sığınma Evi’nin antropolojik açıdan incelenmesi
Anthropological investigation of Woman Protection Center of the City of Kucukcekmece
Yüksek Lisans
203857 Selda MERCAN 2006 Opiat bağımlılarında sitokrom P450-2D6 (CYP2D6) *3, *4, *5 ve *6 alelerinin tek nükleotid polimorfizmi
The single nucleotide polymorphism of cytochrome P450-2D6 (CYP2D6) *3, *4, *5 ve *6 alleles of opiate addicts
Yüksek Lisans
203782 Murat YÜKSELOĞLU 2006 Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyodemografik özellik ve psikolojik gereksinimlerinin irdelenmesi
The socio-demographical situation of police high school students and the examination of their psycological needs
Yüksek Lisans
203862 Hatice KULAK 2006 Cinsel işlev bozukuluğu görülen kadınlarda geçmiş travmatik deneyimler
Past traumatic experiences of women having sexual dysfunction
Doktora
203907 Kasım Hakan EMANETOĞLU 2006 Şiddet öğelerinin algılanması ve öğrenilmesinde işitsel ve görsel uyaran olarak televizyonun rolü
As an audio-visual stimulant the effect of television to percept and learn the violent elements
Yüksek Lisans
203858 Kadir DAŞTAN 2006 Mitokondriyal DNA genomu tek nükleotid polimorfizminin real tıme PCR cihazı ile idantifikasyonu ve standardizasyonu
Identification and standardization of mitochondrial DNA single nucleotide polymorphism with real-time PCR instrument
Yüksek Lisans
203593 Nazım DORAK 2006 Tem otoyolunun İstanbul sınırları içinde kalan kesiminde meydana gelen trafik kazalarının analizi
Analysis of traffic accidents that occured within Istanbul city limits of the tem highway
Yüksek Lisans
203582 Servet YETİM 2006 Adli tıp açısından uzuv zaafı, uzuv tatili ayrımı
The separation of organ defect and organ rest in terms of the forensic medicine
Doktora
203860 İrem AKDUMAN 2007 Türkiye’de 1999-2004 yılları arasında TCK’nın 46. maddesinden faydalanan kişilerin şiddet davranışının analizi ve tekrarlama risk faktörleri
The analysis of the characteristics of violent behavior and the recidivism rates of mentally disordered offenders who benefited from the item 46 of Turkish criminal code between 1999-2004
Doktora
203786 Seda SALİHOĞLU 2007 2006 yılında Türkiye’de üç yazılı basın organında yer alan ?çocuk haberleri?nin içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
Newspaper reporting of children in turkey via content analysis
Yüksek Lisans
203785 Zafer ÇİÇEK 2007 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nce düzenlenmiş oto hırsızlığı dosyalarının analizi
Analysis of the investigating files prepared by İstanbul Public Security Department car theft bureau
Yüksek Lisans
203788 Hamdiye İrem SEYALIOĞLU 2007 Semen tespitinde farklı yöntemlerin karşılaştırılması
Comparison of different semen determination methods
Yüksek Lisans
203856 Elçin ZORLU 2007 Giysiler ve ayakkabılardan elde edilen polenlere göre kişilerin belli bir ortamda bulunup bulunmadıklarının saptanması
Determination of the presence of individuals at certain area with usage of pollen obtained from clothes and shoes
Yüksek Lisans
203859 Itır TARI 2007 İstanbul’da yaşayan 18-28 yaş arası üniversite öğrencilerinin internet ve madde kullanımlarının ilişkilendirilmesi
Relatin of internet and substance usage of college students from 18 to 28 who live in istanbul
Doktora
203789 Dilek SALKIM 2007 Fluoksetin ve metaboliti norfluoksetinin gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi(GC-MS) yöntemi ile biyolojik materyalden(idrar) tayini
Simultaneous identification and quantitation of fluoxetine and its metabolite,norfluoxetine, in biological samples(urine) by GC-MS
Yüksek Lisans
203867 Handan SEZGİN 2007 Partneri tarafından şiddet görmüş ve kadın sığınma evinde barınan kadınların kullandıkları başetme yöntemleri ile algıladıkları sosyal desteğin ruhsal sağlıkları ile ilişkisinin incelenmesi
Examination of the impact of coping methods and percieved social suport on psychological health of women staying in domestic violence shelters who has been subjected violence by their partners
Yüksek Lisans
225079 Yücel YAYLA 2007 2001-2005 Yılları Arasında Şanlıurfa Adliyesindeki ceza mahkemelerine yansıyan davalarda ceza sorumluluğu kavramının incelenmesi
Investigation of criminal liability concept in The Lawsuits Brought In Criminal Courts Of Sanliurfa Judiciary Between 2001-2005
Yüksek Lisans
225519 Yasemin ÇÜMEN 2007 2004-2005 yıllarında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na’na intikal eden hırsızlık, adam öldürme, yaralama olaylarının geriye dönük incelenmesi
Respective analyses for burglary, homicide, woundry crimes in İstanbul Criminal Police Laboratory between 2004 and 2005
Yüksek Lisans
203584 Beyhan CEYLAN 2008 Ülkemizde olay yeri inceleme uygulamalarına genel bakış ve mevcut sistemin değerlendirilmesi
General aspects of crime scene investigation and the evaluation of the curent situation in turkey
Doktora
203580 Münevver MERTOĞLU 2008 İstanbul’da yoğun göç alan bölgelerdeki ilköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilere verilen eğitimin şiddet algılarına ve tutmlarına etkisinin incelenmesi
Research on the effects on the attitudes and perceptions of violence of selectted teachers and managers from Istanbul primary schools with high migrant enrollments following a violence recognition and remediation training program.
Doktora
203581 Emre AKGÜNEŞ 2008 Adli kimliklendirmede VNTR ile STR sistemlerinin ayrım güçlerinin karşılaştırılması
The comparision of the power of discrimination for VNTR and STR systems in forensic identification
Doktora
203592 Sevda SEVİMLİ YURTSEVEN 2008 30.12.2005-15.06.2007 tarihleri arasında İstanbul İadıköy Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde işlem gören dosyaların retrospektif incelenmesi
The retrospective research of the files traded in the Kadiköy Probation and Help Central Department in the date of between 30.12.2007-15.06.2007
Yüksek Lisans
225083 Semin BARUTÇU 2008 Parmak izlerinin adli antropolojik incelenmesi
Finger prints analysis in forensic anthropology
Yüksek Lisans
225503 Aslı CENNET OVACIK 2008 Aile içi şiddetin erkek çocuğun şiddet içeren suç işleme davranışına etkileri
Effects of domestic violence on behavior of committing violence included crime of a male child
Yüksek Lisans
225081 Sabahat ERLER 2008 Kadın eşe karşı yapılan cinsel saldırı suçu
Sexual assault crime commited against wife
Yüksek Lisans
225082 Ayşe SOLMAZ 2008 Kadavralardan elde edilen kemiklerin varyasyonu
Variation in skeleton remains collected in anatomic dissecting rooms
Yüksek Lisans
225080 Suat ŞİRİN 2008 Motorlu araç kimliğinin tespiti
Motor vehicle identification
Yüksek Lisans
225504 Nurcan HAMZAOĞLU 2008 Belge inceleme alanında üstü karalanmış yazıların spektral ve hiperspektral yöntemlerle analizi
Forensic document examination; analysis of obliterated handwriting by spectral and hyperspectral methods
Yüksek Lisans
225498 Özge USAL DÖNMEZ 2008 DNA analizinde, laboratuvar kaynaklı kontaminasyonun tespiti ve adli bilimler açısından değerlendirilmesi
The determination of forensic laboratory-derived contamination risks in DNA analysis
Yüksek Lisans
225501 Altay İltan AKTÜRK 2008 Ceza davalarına yansımış kadın kaynaklı şiddetin hukuksal ve adli tıbbi boyutu
Female violent crime offenders; on the basis of law and forensic sciences
Yüksek Lisans
225502 Nesrin ÖZKAYA (ÖZYURT) 2008 2002-2006 Yılları Arasında Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca görüş bildirilen pediatrik malpraktis iddiası içeren kararların incelenmesi ve tıbbi hataların tespiti
Evaluation of decisions that contains claims of pediatric malpractice decided by forensic medicine institution, 3 th Specialty Commission and Obtaining Medical Faults During the Years 2002-2006
Yüksek Lisans
225494 Selin MÜDERRİSOĞLU 2008 Madde kullanımını önleme stratejileri ve üniversite öğrencilerine yönelik önleme programı
Substance use prevention strategies and prevention program for university students
Doktora
225500 Hatice BULMUŞ 2008 Yaralanmalarda ruhsal muayenenin kullanımı
In traumas usage of psychological evaulation
Yüksek Lisans
225499 Hüseyin ULAŞ 2008 Özel güvenlik hizmeti uygulamalarında kalite güvencesi ve toplam kalite yönetimi standardizasyonu
Ouality assurance and total quality management standardisation in private security services
Yüksek Lisans
225506 Burcu TÜRK YILMAZ 2008 Faili meçhul cinayetlerde mağdur profili
Victim profile in unsolved homicide cases
Yüksek Lisans
225495 Yani KOÇİAS 2008 DNA düzeyinde soybağı belirtimi yapılan laboratuarlarda uluslararası kalite güvencesi
International quality assurance in DNA laboratories for paternity testing
Doktora
225505 Elif ERSOY 2008 Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında intihar eğilimi ile ilişkili özellikler
Suicidality and related variables among psychiatric inpatients
Yüksek Lisans
225497 Yester ÖZMERİNOĞLU DEMİR 2008 Adli olaylarda karşılaşılabilecek cam örneklerinin mikroanalitik yöntemler kullanılarak tanımlanması ve farklılandırılması
Definition and differentiation of glass samples encountered in forensic cases using microanalysis
Yüksek Lisans
236710 Alper Ozan MARAKOĞLU 2008 Edebiyat eserleri açısından müstehcenlik suçu ve bilirkişilik
Crime of obscenity in literary works and expert evidence
Yüksek Lisans
242120 Pınar SERTBULUT 2008 Enerji dağılımlı x- ışını analizörlü taramalı elektron mikroskobu ile adli cam örneklerinin incelenmesi
Analysis of glass fragments with scanning electron microscopy
Yüksek Lisans
242123 Rıza DEŞTİ 2008 Dopamin D3 ve D4 reseptör gen varyasyonları ve madde bağımlılığı ile ilginin saptanması
Dopamine D3 and D4 genetic polymorphism and association with drug addiction
Doktora
188301 Hakkı Göker GÖDE 2008 2004-2006 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlügü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenip Beşiktaş Agır Ceza Mahkemesine gönderilen konusu eroin olan dosyaların analizi Yüksek Lisans
225496 Özge ÜNLÜTÜRK 2008 Vertebralarda metrik varyasyon
Metric variation in vertebrae
Doktora
237001 Caner DEMİR 2009 Türkiye’de alınması gereken biyogüvenlik ve biyosavunma önlemleri
Measures which have to be taken concerning biosecurity and biodefense in Turkey
Yüksek Lisans
239200 Bilge SAYICI 2009 Türkiye’de hukuk ve adli bilimler açısından imza ve karşılaşılan sorunlar
Signature and the related problems in Turkish law and forensic sciences
Yüksek Lisans
239192 Anıl ÇAKIR 2009 Aile içinde ve toplumda maruz kalınan fiziksel şiddetin değerlendirilmesi
To assetment of the physical violence exposed in family and among the society
Yüksek Lisans
239190 Zilan DEMİRCAN 2009 Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kemerburgaz – Ağaçlı Koruma, Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kayıtlı bulunan kanunla ihtilafa düşmüş çocukların sosyodemografik ve kriminolojik bakımdan değerlendirilmesi
The evaluation from the sociodemographical and chriminological side Of children Of juvenile delinquent who are inscribed to Social Services and Child Protection Agency Kemerburgaz – Ağaçlı Protection, Maintenance and Rehabilitation Center
Yüksek Lisans
239191 Yasemin GAZİARİFOĞLU 2009 Suç mağduriyeti korkusu ve algılanan suç mağduriyeti riskinin değerlendirilmesi
The evaluation of fear of crime and perceived risk of crime
Yüksek Lisans
242130 Sinem YILDIZ 2009 Hükümlülerde tehlikelilik ve tekrar suç işlemeye etki eden faktörler
Factors associated with dangerousness and recidivism among offenders
Doktora
242048 Özlem ÇOLAK 2009 Eşcinsellere yönelik nefret suçları ve toplumun bu suçlar kapsamında faile ve mağdura yönelik tutumları
People’s attitudes towards perpetrators and victims of hate crimes against homosexuals
Yüksek Lisans
236417 Gülden ONUR KONDAKÇI 2009 Adli bilimlerde Lucilia Sericata larvalarının kullanımı
Using of Lucilia Sericata’s larvae in forensic science
Yüksek Lisans
242128 Perihan YUCA 2009 İstanbul, Pendik İlçesi Akfırat Beldesi’nde Adli Entomoloji’de kullanılan sinek türlerinin belirlenmesi
Insect fauna of forensic importance from Akfirat Locale in Istanbul
Yüksek Lisans
242122 Özlem BÜLBÜL 2009 Kimliklendirme ve nesep tayini için otozomal snp lokuslarının belirlenmesi ve validasyonu
Determination and validation of autosomal snp loci for identification and paternity testing
Yüksek Lisans
225230 Doruk ARGAÇ 2009 SNaPshot Minisekanslama Tekniği kullanılarak mitokondriyal DNA’da SNP lokuslarının analizi
SNP locus analysis in mitochondrial DNA Using SNaPshot Minisequencing Technique
Yüksek Lisans
242124 Erol YILDIRIM 2009 Bellek kusuru yakınması olan hastalarda simülasyon olasılığının olaya ilişkin beyin potansiyelleri ile değerlendirilmesi
Ascertaining possibilty of malingering by using event related brain potentials in patients with complaints of amnesia
Doktora
242119 Yasemin TİRİTOĞLU 2009 Toplu taşıma araçlarında epidemiyolojik araştırma
An epidemiological research at the public transport vehicles
Yüksek Lisans
242141 Gizem GÖCEK 2009 Suç faili olan çocuklar açısından çocuk suçluluğu ve çocuklara uygulanan ceza ve güvenlik tedbirleri
Children criminality in terms of defendant children and enforcing penalty and precautions to children
Yüksek Lisans
242117 Burcu AKHAN 2009 Aile içi şiddetin boşanma davalarına etkisi
The effects of internal family violence on divorce cases
Yüksek Lisans
242118 Aslı YAYAK 2009 Türkiye cezaevlerindeki ıslah-rehabilitasyon çalışmalarının diğer ülkelerin uygulamalarıyla karşılaştırılması
A study of cross comparison of implementation regarding rehabilitation practices in turkish prisons and other countries
Yüksek Lisans
242125 Mehmet GÖRGÜLÜ 2009 Bizanslıların adli paleodemografisi
Forensic paeodamography of byzantine
Doktora
242121 Levent TUTANÇ 2009 Gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC-MS) ile eroin, kokain ve amfetamin grubu maddelerin birlikte analizi için yöntem geliştirilmesi
Gas chromatograpy mass spectrometry(GC-MS) metot validation for analysis of heroine,cocaine and amphetamine types drugs
Yüksek Lisans
247767 Özer Salih YILDIZ 2009 Sporda cinsel taciz ve istismarın belirlenmesine yönelik bir pilot çalışma
A pilot study of determining for sexual harassment and abuse in sports
Yüksek Lisans
242127 Nesrin DUMAN 2009 Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olan uyuşturucu madde kullanan hükümlülerde psikosomatik düşünce biçiminin rorschach testi ile incelenmesi
Investigation of psychosomatic thinking in drug-user criminals under probation employing the rorschach test
Yüksek Lisans
247768 İdris TAŞCAN 2009 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden 5237 Sayılı Yasa’nın 179/3 Kapsamında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna ilişkin dosyaların incelenmesi
Eden court of appeals chief prosecutor’s office of the movement of the 5237 Law No. 179 / 3 Scope of the Traffic Safety Sok danger investigation of crimes relating to the files
Yüksek Lisans
247771 Esra Nihan DUMAN 2009 Deri benlik kavramı ve uyuşturucu madde kullanan bireylerin deri benlik yapılanmasının rorschach testi ile incelenmesi
The concept of Skin Ego and investigation of skin ego structuring in drug-user individuals employing the Rorschach Test
Yüksek Lisans
247769 Erhan AÇAR 2009 X kromozomuna bağlı 8 STR lokusunun polimorfizmi ve adli bilimlerdeki önemi
Polymorphism and importance in forensic sciences of eight X-STRs loci
Yüksek Lisans
247770 Serra TEKİN 2009 Görgü tanıklığı: Olay sonrası yanlış bilgide kategori faktörünün etkisi
Eyewitness memory: The roles of category associates in post event misinformation effect
Yüksek Lisans
247773 Yasemin SANAL 2009 Uzun yol araç sürücülerinde madde kullanımı, maddeye erişebilirlik ve madde tarama testlerine bakış açısı
Drug use, attainability to drugs and attitude towards onsite tests of long distance drivers
Yüksek Lisans
242279 Mustafa KOLENOĞLU 2009 Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama ve suçu bildirme (ihbar) yükümlülüğü Yüksek Lisans
247774 Sevcan ŞEMEN 2009 Cypermethrinin toprak örneklerinden HPTLC yöntemi ile tayini
Determination of cypermethrin from soil by HPTLC
Yüksek Lisans
247772 Banu TORTAMIŞ 2009 Sığınma evinde kalan kadınlarda şiddet öyküsü açısından Travma Sonrası Stres Bozukluğu, benlik saygısı ve beden algısının değerlendirilmesi
Assessment of the Post-Traumatic Stress Disorder, self-esteem and body image among women in women?s shelters
Yüksek Lisans
247756 Mine ÖZAŞÇILAR 2009 Cep telefonu kullanımının sosyolojik boyutu -Bireysel güvenlik ve günlük hayattaki yeri Doktora
247775 Serpil KIZILTAŞ 2009 2001-2006 yılları arasında Edirne ve Kırklareli mahkemelerinde görülen cinsel suçlara ilişkin davalar ve bu suçların değerlendirilme sürecinde psikologların rolü
The sexual crime cases which were reflected on the Edirne and Kırklareli High Criminal Courts between the years of 2001-2006 and the role of the psychologists on the process of evaluation of these cases
Yüksek Lisans
247759 Musa KANICI 2009 Organ ve doku nakli amaçlı organ temininde yaşanan zorluklar, yasal sıkıntılar, bu kapsamda ortaya çıkan suçlar
Organ and tissue transport challenges purposes organ supply prevail, are legal troubles this extent arise crimes
Yüksek Lisans
412044 Murat Nihat ARSLAN 2009 Kan lekesi model analizi ile olay yerinin yeniden yapılandırılması
Crime scene reconstruction with bloodstain pattern analysis
Tıpta Uzmanlık
420701 Esat ŞAHİN 2009 Şizofreni hastalarında suç ve şiddete eğilimi etkileyen faktörlerin araştırılması
Evaluation of factors having influence on schizophrenia patients’ tendency to crime and violence
Tıpta Uzmanlık

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved