Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi
Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey Lisansüstü
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 28
Yabancı Dil Yok
Mesleki Dil Yok
Kabul Koşulları Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Erdinç ÖZTÜRK
Hakkında Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda, adli sosyal bilimler alanında güncel, teorik ve pratik bilginin aktarılması ve özellikle adalet mekanizması içerisinde uzman olarak çalışan veya çalışmayı hedefleyen uzman ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim –öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Anabilim dalının akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, yüksek lisans programı için 28 iken, doktora programı için 19’dur.
Araştırma Konuları Anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler mezun olabilmeleri için orijinal bir tez çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. Ceza Hukuku’nun Temel Kavramları, Ceza Adalet Sisteminin İşleyişi, Çocuğun Ceza Adalet Sistemindeki Konumu, Psikoloji ve Hukukun ortak alanları bağlamında Adli Psikoloji, Kriminoloji ve Viktimoloji’de Güncel Teoriler çerçevesinde suç ve mağduriyet araştırmaları yürütülmektedir.
Kimler Başvurabilir Hukuk ve Edebiyat Fakültesi mezunlarının yanı sıra, Sosyal Bilimler ile ilgili diğer fakültelerin lisans mezunları ( Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Antropoloji vb.), Polis Akademisi ve Güvenlik Bilimleri Fakültelerinden mezun olanlar lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.
Öğrenme Kazanımları Bilgi:
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Adli Sosyal Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2. Sağlık ve Sosyal Bilimlerin adli bilimler alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3. Adli Sosyal Bilimler alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4. Adli Sosyal bilimler ve kriminalistik alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
5. Adli Sosyal Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
Beceri:
6. Adli Sosyal Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8. Adli Sosyal Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yetkinlikler:
10. Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
11. Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
12. Adli Sosyal Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
13. Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
15. Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
16. Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
17. Adli Sosyal Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
18. Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
19. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Mezuniyet Koşulları En az 21 ders kredisi ve 120 AKTS kredisi sağlamak. Tez savunmasında başarılı bulunmak.
Ünvan MA
İstihdam Mezunlar, Adalet ve İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1. Sınıf Güz Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
SOBI7041 Adli Fotoğrafçılık 2 5 S 2/0/0
SOBI7007 Adli Psikiyatri 2 5 S 2/0/0
SOBI7045 Adli Psikoloji 2 4 S 2/0/0
SOBI0001 Adli Tıp 3 5 Z 3/0/0
SOBI7006 Adli Tıpta Bilirkişilik Uygulamaları 2 5 S 2/0/0
SOBI7008 Adli Tıpta Kimliklendirme 2 5 S 2/0/0
SOBI7042 Aile Psikopatolojisi 2 5 S 2/0/0
SOBI7004 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 S 2/0/0
SOBI0005 Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 S 2/0/0
SOBI0002 Hukuk ve Adli Bilimler 2 5 S 2/0/0
FEBI0003 Kriminalistik 3 7 S 3/0/0
SOBI7003 Kriminoloji 2 5 S 2/0/0
SOBI7044 Psikotarih 2 4 S 2/0/0
SOBI7077 Ruhsal Bozukluklar ve Suç 2 5 S 2/0/0
SOBI7009 Seminer 0 6 S 0/0/0
SOBI7035 Şiddet ve Psikososyal Dinamiği 2 5 S 2/0/0

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1. Sınıf Bahar Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
SOBI7017 Adli Antropoloji 2 5 S 2/0/0
SOBI7010 Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik 2 5 S 2/0/0
SOBI7075 Adli Bilimlerde Maluliyet ve Uygulamaları 2 5 S 2/0/0
SOBI7043 Adli Psikotravmatoloji 2 5 S 2/0/0
SOBI7074 Adli Tıp Açısından Alkol 2 5 S 2/0/0
SOBI7033 Aile Hukuku 2 5 S 2/0/0
SOBI7046 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 6 Z 3/0/0
SOBI7040 Bilişim ve Teknoloji Hukuku 2 5 S 2/0/0
SOBI7018 İnsan Hakları İhlalleri ve Adli Tıp Boyutu 2 5 S 2/0/0
SOBI7012 Kriminal ve Psikolojik Profilleme 2 5 S 2/0/0
SOBI7013 Kriminolojide Çocukla İletişim 2 5 S 2/0/0
SOBI7011 Mağdur Bilim – Viktimoloji 2 5 S 2/0/0
SOBI7076 Penoloji 2 5 S 2/0/0
SOBI7034 Sağlık Hukuku 2 5 S 2/0/0
SOBI7015 Sanık, Tanık ve Mağdur Konumundaki Çocuklar 2 5 S 2/0/0
SOBI7016 Temel Adli Travmatoloji 2 5 S 2/0/0

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved