Sosyal Bilimler Doktora Programı

Genel Bilgi
Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey Lisansüstü
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 9
Yabancı Dil Yok
Mesleki Dil Yok
Kabul Koşulları Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak. Enstitü dışı Yüksek Lisans programlarını bitirip başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programını almaları zorunludur.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Erdinç ÖZTÜRK
Hakkında Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda, adli sosyal bilimler alanında güncel, teorik ve pratik bilginin aktarılması ve özellikle adalet mekanizması içerisinde uzman olarak çalışan veya çalışmayı hedefleyen uzman ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim –öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Anabilim dalının akademik kadrosunda 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, yüksek lisans programı için 28 iken, doktora programı için 19’dur.
Araştırma Konuları Anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler mezun olabilmeleri için orijinal bir tez çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. Ceza Hukuku’nun Temel Kavramları, Ceza Adalet Sisteminin İşleyişi, Çocuğun Ceza Adalet Sistemindeki Konumu, Psikoloji ve Hukukun ortak alanları bağlamında Adli Psikoloji, Kriminoloji ve Viktimoloji’de Güncel Teoriler çerçevesinde suç ve mağduriyet araştırmaları yürütülmektedir.
Kimler Başvurabilir Hukuk ve Edebiyat Fakültesi mezunlarının yanı sıra, Sosyal Bilimler ile ilgili diğer fakültelerin lisans mezunları ( Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Antropoloji vb.), Polis Akademisi ve Güvenlik Bilimleri Fakültelerinden mezun olanlar lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.
Öğrenme Kazanımları Bilgi:
1. Adli Sosyal Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2. Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
Beceri:
3. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Sosyal Bilimler alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilir.
5. Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Yetkinlikler:
7. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
8. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
9. Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Sosyal Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
10. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
Mezuniyet Koşulları En az 24 ders kredisi ve 240 AKTS kredisi sağlamak. Tez savunmasında başarılı bulunmak.
Ünvan PhD
İstihdam Mezunlar, Adalet ve İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü dışındaki kurumlarda Yüksek Lisansını Tamamlamış Öğrencilerin Alması Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
SOBI0001-B Adli Tıp 3 5 Z 3/0/0
SOBI7004-B Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 Z 2/0/0
SOBI0005-B Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 Z 2/0/0
FEBI0003-B Kriminalistik 3 7 Z 3/0/0

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Programı Güz Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
SOBI9024 Adli Psikoloji ve Adli Psikiyatride Bilirkişilik 2 5 S 2/0/0
SOBI9039 Dezavantajlı – Savunmasız Kişi ve Gruplara Adli Boyutta Yaklaşım 2 5 S 2/0/0
SOBI9020 Genetik-Gelişim Prodrom-Öfke 2 4 S 2/0/0
SOBI9044 Psikopatolojiye Güncel Yaklaşımlar 2 5 S 2/0/0
SOBI9025 Seminer 0 6 Z 0/0/0
SOBI9023 Spor Psikolojisi ve Psikiyatri 2 4 S 2/0/0
SOBI9019 Yeni Yasal Düzenlemeler ve Adli Bilimler 2 5 S 2/0/0

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Programı Bahar Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
SOBI9027 Adli Psikolojide Güncel Araştırmalar 2 5 S 2/0/0
SOBI9047 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 6 Z 3/0/0
SOBI9026 Cinsel Saldırılar ve Aile İçi Şiddet 2 5 S 2/0/0
SOBI9032 Cinsel Suçların Hukuki Boyutu 2 5 S 2/0/0
SOBI9029 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 2 5 S 2/0/0
SOBI9045 Dissosyatif Bozukluklar ve Adli Tıp 2 5 S 2/0/0
SOBI9038 Kişiler Arası Şiddet ve Ruhsal Travma 2 5 S 2/0/0
SOBI9030 Nefret Suçları 2 5 S 2/0/0
SOBI9031 Öldürme ve Yaralama Suçları 2 5 S 2/0/0
SOBI9046 Travmanın Bireysel ve Nesiller Arası Etkileri; Adli Tıbbi Yorumlama ve Değerlendirmede Öncelikler 2 4 S 2/0/0
SOBI9028 Ulusal Sistemde Adli Tıp ve Adli Bilimler Yapılanması 2 5 S 2/0/0

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved